Tímto uděluji souhlas Českomoravské stavební spořitelně, a.s. (dále jen "ČMSS"), aby zpracovávala osobní údaje včetně rodného čísla, údaje chráněné bankovním tajemstvím a další informace o mé osobě v rozsahu uvedeném v tomto formuláři a to za účelem zajištění komplexních služeb ČMSS v souvislosti s produkty nabízenými v rozsahu její bankovní licence a dále k nabízení obchodu a služeb nebo pro jiné marketingové účely a to po dobu 1 roku ode dne odeslání tohoto formuláře elektronickou cestou. Souhlasím rovněž s tím, aby ČMSS výše uvedené údaje předávala rovněž jejím obchodním zástupcům a dalším smluvním partnerům a by tyto osoby výše uvedené údaje zpracovávaly za výše uvedenými účely a po dobu výše uvedenou. Právo k přístupu k osobním údajům, jakož i ostatní práva spojená s osobními údaji jsou stanovena zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění (§ 12, § 21).